Ocenjevalec Ocena
Datum
Denika
5
1.6.2016
lukaurban
5
12.2.2016
Muci
5
11.12.2015
bisa
5
10.4.2015
ladyys
5
21.2.2015
Uly
5
29.7.2014
Roncolino
5
24.2.2013
Vrtejbenka
5
17.9.2012
Scarlett O
5
20.5.2012
MancaS
5
11.5.2012