Ocenjevalec Ocena
Datum
samba
5
27.7.2010
smuko
5
9.7.2010
suzanay
5
8.7.2010